Projekty

Program "Mały mistrz"

Program "Mały mistrz" skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością
poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.


Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

> Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
> Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
> Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
> Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
> Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
> Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Więcej informacji o programie znajdziecie tutaj.

Projekt "Już pływam" - kolejna edycja znanego już wszystkim projektu

Samorząd Województwa Małopolskiego dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój, nie tylko fizyczny, ale i moralny młodego pokolenia, ma  niewątpliwie uprawianie różnego rodzaju sportów i rekreacji ruchowej, po raz pierwszy w 2007 r. podjął się realizacji projektu nauki pływania pn. „Już pływam”.
Projekt realizowany jest przez Województwo w formie pomocy finansowej gminie. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są małopolskie gminy. Projekt, mający na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia  umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.
Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak i upowszechnianiu
kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.
Tegoroczna, kolejna już edycja projektu, trwa od 16 marca 2015 roku. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki. Zakończenie projektu przewidywane jest na początek czerwca.

Projekt "Jeżdżę z głową" - nauka jazdy na nartach dla uczniów z klas III i IV

Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie, zainicjowany w 2012 roku, skierowany jest do uczniów III i IV klas szkół podstawowych, nie umiejących jeździć/biegać na nartach/snowboardzie, dla których zorganizowane zostaną kursy nauki jazdy na nartach/snowboardzie oraz nartach biegowych.
Projekt realizowany jest w formie pomocy finansowej gminie. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są małopolskie gminy. Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.
Projekt został zrealizowany w lutym 2015 r. na stokach Kompleksu "Beskid" w Spytkowicach i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły.

Projekt Euronet 50/50 - oszczędzanie energii w szkołach

Projekt EURONET 50/50, współfinansowany jest z Programu Inteligentna Energia dla Europy i ma na celu oszczędzanie energii w szkołach w całej Europie. Biorą w nim udział szkoły, które wykorzystają przetestowana wcześniej w Niemczech metodologię 50/50. Pomysł polega na tym, aby 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli środków efektywności energetycznej zostało wypłacone szkołom, podczas gdy drugie 50% będzie stanowiło dla podmiotów zarządzających szkołami (władz publicznych), które płacą rachunki, oszczędności netto. W ten sposób każdy wygrywa: szkoła zyskuje zachętę do oszczędzania energii otrzymując więcej środków finansowych za podejmowane działania, zarządcy budynków (np. urzędy miast) ponoszą mniejsze koszty za zuzycie energii, a w sumie zmniejszona zostaje emisja CO2.

Niektóre z przewidywanych rezultatów projektu:

- obniżenie emisji gazów cieplarnianych i wzrost efektywności energetycznej w ośrodkach edukacyjnych,
- opracowanie wspólnej metodologii 50/50 i materiałów edukacyjnych,
- utworzenie sieci centrów edukacyjnych, w których wprowadzona zostanie metodologia 50/50,
- podniesienie wiedzy i świadomości uczniów w zakresie wykorzystania energii w szkole,
- zaangażowanie społeczności szkolnej i zmiana nawyków związanych ze zużywaniem energii,
- promowanie współodpowiedzialności: Rada Miejska – uczniowie i nauczyciele.

Więcej informacji znajdziecie na 
stronie projektu.

Lepsi od miasta - i basta!

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 350 dzieci z wiejskiej Gminy Spytkowice poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw, przez co zostaną lepiej przygotowane do następnego etapu kształcenia, a w konsekwencji zwiększą się ich szanse na przyszłym lokalnym i regionalnym rynku pracy. Cele szczegółowe projektu: Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów mających trudności w nauce w szczególności z matematyki i języka polskiego. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu informatyki (ICT), mediów, przedsiębiorczości, ekologii oraz języka angielskiego. Zwiększenie wiedzy uczniów ułatwiającej podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Zwiększenie pewności siebie i wiary we własne siły. Zwiększenie motywacji do nauki. Kształtowanie postaw aktywnych/przedsiębiorczych. Więcej informacji znajdziecie tutaj

AKTUALNOŚCI

W sobotę 27. lutego grupa "Zostań informatykiem" odwiedziła firmę Fideltronik w Suchej Beskidzkiej, która zajmuje się produkcją podzespołów elektronicznych dla różnych urządzeń. Wszyscy z ogromnym zaciekawieniem przyglądaliśmy się linii produkcyjnej i pracującym w firmie maszynom. O tym, że praca maszyn to jeszcze nie wszystko, a najważniejszą pracę wykonują ludzie opowiadał nam kierownik produkcji. Stamtąd udaliśmy się do Krakowa zobaczyć Muzeum Lotnictwa. Wszyscy z niecierpliwością czekamy już na kolejny taki wyjazd...
W sobotę 19. marca uczestnicy grupy "Zostań filologiem" udali się na wycieczkę do Krakowa. Celem wizyty w grodzie Kraka była sztuka teatralna "Chory z urojenia", francuskiego komediopisarza Moliera, wystawiana na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego. W roli tytułowej wystąpił jeden z najpopularniejszych polskich aktorów - Andrzej Grabowski. Zachwyceni pięknym wnętrzem teatru, podziwialiśmy wspaniałą grę aktorów, którą na koniec nagrodziliśmy gromkimi brawami.
We wtorek 6. kwietnia grupa "Zostań biznesmenem" została zaproszona do Wadowic, do firmy HMH Hardek, zajmującej się między innymi produkcją słynnych wadowickich kremówek. Z wielkim zainteresowaniem przyglądaliśmy się procesowi powstawania smakołyków. Z powodu otaczających zapachów, a także od ciągłego patrzenia na ciastka wszyscy zrobili się bardzo głodni. Sytuacja została uratowana, gdy podano talerze ze smakołykami do degustacji. Pomimo brzydkiej pogody wyjazd zaliczyliśmy do baaardzo udanych...
W sobotę 24. kwietnia grupa "Zostań ekologiem" wybrała się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, aby podpatrzyć pracę na składowisku odpadów komunalnych. Samo składowisko znajduje się pod Krakowem w miejscowości Barycz i jest miejscem składowania odpadów komunalnych dla miast: Krakowa i Wieliczki. MPO w Krakowie administruje składowiskiem odpadów komunalnych Barycz, sortownią oraz kompostownią. Co ciekawe, na terenie składowiska Barycz zlokalizowana jest sieć studni do odzyskiwania biogazu ze składowanych odpadów. Energia cieplna i elektryczna uzyskana z biogazu wykorzystywana jest do eksploatacji kompostowni, sortowni, budynków zaplecza technicznego składowiska Barycz, zaś nadwyżki energii elektrycznej oddawane są do sieci energetycznej. Więcej zdjęć znajduje się w zakładce Galeria, do której serdecznie zapraszamy!

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowanego przez EFS, do którego naszą szkołę zgłosiła p. dyr. Czesława Basisty. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii Howarda Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej, społecznej (intrapersonalnej i interpersonalnej). Zajęcia te od 1 września 2009 jako pierwsza z nauczycieli kształcenia zintegrowanego prowadziła ze swoją klasą II wychowawczyni p. Bogumiła Dubiel, natomiast od 1 lutego 2010 do realizacji przystąpiła p. Agnieszka Pazdur z klasą I. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach dodatkowych. W projekcie uczestniczyło 100% uczniów z klasy. Wszyscy uczniowie bawiąc się, zgłębiali swoją wiedzę. Zajęcia miały na celu rozwój inteligencji wielorakich ze zwróceniem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystywanie jego mocnych stron do wszechstronnego rozwoju osobowości i indywidualnych uzdolnień poprzez wchodzenie w różne role, zdobywanie wiedzy w formie najbardziej odpowiadającej dziecku. Dzieci mogły pracować w trzech Ośrodkach Zainteresowań bez podręczników i zeszytów, wykorzystując bogatą bazę pomocy dydaktycznych otrzymanych z EFS w ramach wdrażania Projektu, przez co wzbogaciło i unowocześniło zasoby szkoły. Wartość otrzymanej pomocy to 8000 zł. Różnorodność pomocy naukowych pozwoliła wyjść poza sztywne ramy codziennej nauki. Dzieci poznały, że wiele można się nauczyć poprzez zabawę, która pobudzała ich do samodzielnego i twórczego działania. Zaspakajała potrzebę odkrywania świata, dostarczała radości i możliwości odnoszenia sukcesu. Podążając za szybkim krokiem cywilizacji powinniśmy kształcić dzieci tak, aby były kreatywne, ciekawe i otwarte na wiedzę. Taki system nauczania rozwija dominujące zdolności dziecka i pozwala mu podbudowywać poczucie własnej wartości. Realizacja projektu zwiększa sukces edukacyjny i życiowy dziecka, a w szczególności stwarza warunki do ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.
I etap
Dnia 22 grudnia 2009 r. odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów w ramach zakończenia realizacji I etapu Projektu w klasie II. Wszyscy uczniowie solidnie przygotowywali się do prezentacji, na którą byli zaproszeni; p. dyr. Czesława Basisty, nauczyciele, rodzice uczniów i reszta dzieci z całej placówki. Uczniowie przedstawili jasełka bożonarodzeniowe, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Myślę, że to spotkanie dostarczyło niezapomnianych wrażeń i przeżyć uczniom oraz ich rodzicom. Na zakończenie uczniowie złożyli wszystkim gościom życzenia świąteczne i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki.
II etap
Chcąc zaprezentować swoje umiejętności językowe uczniowie uczestniczący w II etapie Projektu 18 czerwca 2010 r. przygotowali przedstawienie "Śpiąca królewna". Inteligencję ruchową i muzyczną odzwierciedlili poprzez taniec i śpiew. Swoją twórczość i pomysłowość oddali wykonując dekoracje i rekwizyty. Na uroczyste spotkanie zostali zaproszeni rodzice uczniów, nauczyciele i inni szkolni koledzy i koleżanki. Goście podziwiali występ dzieci, które zaprezentowały swoje umiejętności. Po prezentacji efektów pracy poszczególnym dzieciom zostały wręczone myszki-pacynki jako podziękowanie za udział w projekcie. Rodzice mieli możliwość obejrzeć wystawę prac uczniów oraz zapoznać się z diagnozą końcową profilu inteligencji swojego dziecka. Wszyscy wyrazili opinię, że szkoda iż realizacja tak ciekawego przedsięwzięcia dobiegła końca. Zajęcia sprawiły wszystkim radość i zadowolenie. Pozwoliły lepiej poznać i zrozumieć otaczający świat, a w szczególności samego siebie. Wypracowane efekty będą wykorzystywane w dalszej pracy. Następnie uczniowie klasy I przekazali środki dydaktyczne, które otrzymała szkoła w ramach tego Projektu, młodszym kolegom, gdyż to oni będ realizować III etap Projektu od września 2010 r. Życzymy im wiele radości, ciekawych zajęć i doskonałej zabawy.
Kreator stron www - szybka strona internetowa